Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden. Ze hebben als taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van Groninger Huis. Alle commissarissen van Groninger Huis passen in het zo genoemde algemene functieprofiel, zoals dat in 2018 opnieuw is vastgesteld. Binnen het Reglement Raad van Commissarissen wordt de werkwijze en de samenstelling geregeld.

De RvC is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Zij hebben ook geen nevenfuncties die tegenstrijdige belangen kunnen opleveren. Deze gegevens zijn opgenomen in het rooster van aftreden. Ook beschikken zij over kennis en ervaring op het gebied van verschillende thema’s zoals governance, financiën, volkshuisvesting, maatschappelijke vraagstukken en/of juridische zaken. De omschrijving hiervan staat vermeld in het deskundigheidsprofiel. Deze wordt bij elke vacature door de RvC geactualiseerd.

Samenstelling

H.K. Pot, voorzitter
O. Hartman-Togtema, vicevoorzitter
M.R. Cnossen
H.H. van Voorn
D.E. Gerds

Twee commissarissen zijn vanuit een bindende voordracht door onze huurders benoemd: mevrouw Hartman en mevrouw Pot. Bij het vervullen van vacatures binnen de RvC wordt gezocht naar specifieke deskundigheid op de terreinen volkshuisvesting, vastgoed, financiën en techniek & innovatie.

De Raad van Commissarissen kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. In beide commissies hebben twee commissarissen zitting en beide commissies vergaderen twee keer per jaar. De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de RvC over de begroting en de jaarrekening. De remuneratiecommissie treedt op als werkgever van de bestuurder.