Governance

Governance

Governance staat voor goed bestuur. Groninger Huis is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de Aedescode is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt.

Met de code laten we zien waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn. We bieden kwaliteit en leggen verantwoording af. Samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties werken we in wijken en buurten aan goed wonen. We maken daar afspraken over met onze belanghebbenden.

De Governancecode woningcorporaties 2020 is vastgesteld door de leden van Aedes en van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan commissarissen, directeur-bestuurders en medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland. In 2022 is de code aangepast.

Toezicht op woningcorporaties

Vanuit het ministerie voor Wonen en Rijksdienst is het formele interne en externe toezicht voor woningcorporaties geregeld. Daarnaast spelen andere partijen een rol in het toezicht, maar deze zijn geen formele toezichthouders. Aedes heeft de informele externe en interne  toezichthouders op haar website schematisch weergegeven.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Groninger Huis is wettelijk verplicht om te vermelden dat ze een ANBI-status heeft. Klik hier voor onze verantwoording.

KWH huurlabel

In 2021 heeft het landelijke kennis- en kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties (KWH) de waardering van onze huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 24 maart 2022 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). De CKV heeft vastgesteld dat huurders van Woonstichting Groninger Huis tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel geldt:

  • minimaal een cijfer 7,0 voor de onderdelen Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud en
  • minimaal 85% tevreden huurders per genoemd onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger geeft.

Resultaten Aedes benchmark 2022