Governance

Governance

Governance staat voor goed bestuur. Groninger Huis is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de Aedescode is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt.

Met de code laten we zien waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn. We bieden kwaliteit en leggen verantwoording af. Samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties werken we in wijken en buurten aan goed wonen. We maken daar afspraken over met onze belanghebbenden.

De Governance Code Woningcorporaties is geactualiseerd in 2015 mede op basis van de aanbevelingen van de Monitoringcommissie Governancecode Woningcorporaties en ledenraadplegingen door Aedes en de VTW.

Toezicht op woningcorporaties

Vanuit het ministerie voor Wonen en Rijksdienst is het formele interne en externe toezicht voor woningcorporaties geregeld. Daarnaast spelen andere partijen een rol in het toezicht, maar deze zijn geen formele toezichthouders. Aedes heeft de informele externe en interne  toezichthouders op haar website schematisch weergegeven.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Groninger Huis is wettelijk verplicht om te vermelden dat ze een ANBI-status heeft. Klik hier voor onze verantwoording.