Privacy & AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. De verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Iedereen die met persoonsgegevens werkt, dient passende maatregelen te nemen om deze te beschermen. Dat betekent dat er alleen de benodigde gegevens verzameld mogen worden en dat de toegang tot de gegevens is beperkt.

Welke gegevens verzamelt Groninger Huis?

In het kader van de dienstverlening, bij inschrijving van woningzoekenden, de huurincasso, het sluiten van een huurovereenkomst of bij een ander contact met Groninger Huis, legt Groninger Huis gegevens vast. Groninger Huis gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering haar activiteiten, haar dienstverlening en om huurders, woningzoekenden en overigen van haar diensten op de hoogte te houden. In ons privacybeleid staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voldoen wij al aan de wetgeving?

Nog niet helemaal. We houden ons wel aan de regels, dat deden we altijd al, maar de onderliggende verplichtingen vanuit de AVG worden uitgezocht. Bijvoorbeeld de verwerkingsovereenkomsten voor leveranciers en de registratie. Onze computersystemen zijn bijvoorbeeld goed beschermd. In onze e-mailberichten vragen wij iedere ontvanger zorgvuldig om te gaan met het gestuurde bericht en ons te informeren als er toch iets fout is gegaan.

Meldplicht

Mocht er sprake zijn van een datalek, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken hier, als dat nodig is, ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gelukkig is dat tot dusver niet voorgekomen. Groninger Huis heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen.