Kr8-corporaties

Samenwerkingsverband Kr8-corporaties

Dertig procent van de te versterken woningen in het aardbevingsgebied is bezit van corporaties. Daarom bundelen de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied hun Kr8en op het gebied van de versterkingsopgave, schade-afhandeling, waardedaling en portefeuillestrategie. De Kr8-corporaties werken aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor huurders. Samen streven we naar een eenduidige aanpak en eerlijke compensatie voor huurders. Om Groningen en onze huurders weer perspectief te bieden voor de toekomst.

De zeven woningcorporaties in het aardbevingsgebied werken samen in de Kr8 aan veiligheid, duidelijkheid en eenduidigheid voor haar huurders. Naast Groninger Huis gaat het om Acantus, Lefier, Goud Wonen, Wierden en Borgen en Woonzorg NL. Dit doen we samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG).

Kr8en bundelen

Vanuit samenwerking kunnen we meer voor de huurders betekenen. En meer voor het gebied. In de Kr8 bundelen we kennis, ervaring en onderzoek om aan te sluiten bij wat huurders nodig hebben. Verder werken we nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen en Oldambt.

Resultaten 2021

De samenwerking tussen de Kr8-corporaties krijgt steeds meer vorm en resultaat. In deze infographic staan de belangrijkste resultaten die we in 2021 behaalden op een rij. Deze cijfers zijn afkomstig van de corporaties en de peildatum is 31 december 2021.

Gelijke vergoedingen bij versterking

Huurders en particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied moeten in dezelfde gevallen hetzelfde behandeld worden. Dat betekent: eenzelfde vergoeding krijgen van de overheid als zij bijvoorbeeld tijdelijk moeten verhuizen. Het valt niet uit te leggen als een particuliere eigenaar dan een hogere vergoeding krijgt van het Rijk dan een huurder. De Kr8-corporaties hebben zich er eind 2020 met succes voor ingespannen om die vergoedingen gelijk te trekken. Huurders krijgen nu, net als particuliere woningeigenaren kosten zoals gas, water en internet vergoed.

Versterking, afspraken en vergoedingen

Door gaswinning hebben we in Groningen regelmatig last van aardbevingen. Misschien heeft u er ook mee te maken? Dan komt dan veel op u af. Groninger Huis vindt het belangrijk dat u veilig woont. Daarom begeleiden en ondersteunen we u zo goed mogelijk.

We werken samen

Samen met organisaties

Voor de aanpak van uw woning werken we samen met andere organisaties, zoals de gemeente waar u woont, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en aannemers. Op de website van de NCG vindt u een handig overzicht van alle betrokken organisaties en hun contactgegevens.

Samen met huurders

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op. We kijken samen met u naar een antwoord op uw vraag of zoeken naar een passende oplossing. Ook kunt u contact met ons opnemen als u ideeën heeft hoe we samen met u kunnen blijven werken aan fijn wonen in uw gemeente.

Versterking en bestuurlijke afspraken

Versterking van woningen

Versterking van woningen

Door de aardbevingen in Groningen zijn woningen soms niet meer veilig genoeg. Daarom onderzoekt Nationaal Coördinator Groningen woningen in het aardbevingsgebied om te bepalen of ze voldoen aan de in Nederland geldende veiligheidsnorm. Voldoet een woning niet aan de norm? Dan is versterking van de woning nodig. Een deel van onze huurwoningen is onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Als uw woning onderdeel is van dit programma, dan heeft u hierover bericht gehad van uw gemeente en van ons.

Meer informatie over de stappen in het versterkingstraject vindt u op de website van de NCG.

Bestuurlijke afspraken

Bestuurlijke afspraken

Omdat de gaswinning in Groningen stopt, neemt de kans op aardbevingen af. Dit kan betekenen dat woningen minder of geen versterking meer nodig hebben. Daarom hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt op 6 november 2020 extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen. Deze afspraken gelden dus ook voor ons als verhuurder van uw woning.

Groninger Huis onderzoekt wat de nieuwe afspraken betekenen voor de versterkingsaanpak van onze woningen en wat dit betekent voor de bewoners. Dit doen we in overleg met de huurdersorganisaties en met de gemeente waar u woont. Als er particuliere woningeneigenaren in hetzelfde blok wonen, stemmen we dat met elkaar af. Als wij ons voorstel klaar en afgestemd hebben met de huurdersorganisatie, informeren wij onze huurders daar persoonlijk over. Daar hebben we tijd voor nodig.

Er zijn verschillende mogelijkheden

 • Het versterkingsadvies voor uw woning is (bijna) klaar.
  Eigenaren van woningen waarvoor het versterkingsadvies klaar ligt bij de NCG, of is afgegeven aan de eigenaar (maar de uitvoering is nog niet gestart) hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen ervoor kiezen de woning volgens dit versterkingsadvies te laten versterken. Of zij kunnen de woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwe inzichten. Als wordt gekozen voor “beoordelen volgends de nieuwste inzichten” komen woningeigenaren in aanmerking voor een vergoeding voor verbetering en verduurzaming van de woning.
 • Er is nog geen versterkingsadvies voor de woning beschikbaar, maar voor vergelijkbare woningen in de buurt wel.
  Woningen waar nog geen versterkingsadvies voor is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Niet uitlegbare verschillen in buurten of straten worden zoveel mogelijk gelijkgetrokken, zodat eigenaren in dezelfde straat of buurt zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.
 • Er is nog geen versterkingsadvies voor de woning beschikbaar.
  Woningen waar nog geen versterkingsadvies van beschikbaar is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Woningeigenaren kom in aanmerking voor een vergoeding voor de verduurzaming van de woning.

Groninger Huis onderzoekt wat deze afspraken voor de aanpak van uw woning betekenen.

Meer informatie   
Meer informatie over het versterkingsprogramma, leest u op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). U kunt het bestuursakkoord inlezen als bijlage bij dit nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid.

Nij Begun

Woningcorporaties ontvangen financiële bijdrage voor isolatie woningen

Woningeigenaren in gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe krijgen vanaf 2025 een extra financiële bijdrage voor isolatiemaatregelen aan hun woningen. De vergoeding is een uitwerking van de zogeheten maatregel 29 uit de kabinetsreactie Nij Begun (Nieuw Begin) op de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. De vergoeding is ook beschikbaar voor woningcorporaties om huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe te isoleren.

Dit geeft een extra impuls aan de verduurzaming en isolatie van onze woningen. Hoe we hier invulling aangeven wordt duidelijk in de (meer)jarige prestatieafspraken die we samen met de gemeente en onze huurdersorganisaties maken. Wij zijn blij dat onze huurders straks ook kunnen profiteren van deze maatregelen uit Nij Begun, en een energiezuinige woning en een lagere energierekening krijgen.

De corporaties zijn al volop aan de slag met de verduurzaming van huurwoningen, ieder volgens een eigen planning. De woningen met EFG-labels worden als eerste aangepakt. Daarbij sluiten we aan bij de standaard (RVO) die aangeeft wanneer een woning goed genoeg geïsoleerd is om van het aardgas af te kunnen. Huurders betalen geen eigen bijdrage voor de isolatie. De corporaties streven ernaar de woningen in de versterkingsopgave vanwege de aardbevingen tegelijkertijd te isoleren en verduurzamen.

De woningcorporaties willen dat huurders in een veilig, goed, betaalbaar en energiezuinig huis wonen. Daarom verduurzamen en verbeteren wij de komende jaren veel van onze woningen. Een verduurzaamde woning is energiezuiniger en gaat langer mee. Zo dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelen van Nederland en werken we aan een betere toekomst. Iedere woningcorporatie heeft een eigen verduurzamingsaanpak. Ons gezamenlijke doel? In 2050 zijn al onze woningen CO2-neutraal en aardgasvrij.

Vergoedingen

Eenmalige vergoeding 750 euro

Eenmalige vergoeding 750 euro

Op 6 november 2020 hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen. Dit bedrag is voor alle huurders van woningcorporaties in het gebied waar ook de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is nog aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682).

De vergoeding is gekoppeld aan de woning en wordt in september 2021 door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitgekeerd. Deze huurders ontvangen dit bedrag automatisch op hun rekening. De huurders ontvangen hierover in de week van 6 september een brief. Huurders die huren via een tussenpersoon krijgen de vergoeding in het najaar uitbetaald. De woningcorporaties moeten over de uitvoering hiervan nog afspraken maken met de tussenverhuurders.

Dit is een vergoeding op basis van een regeling van de Rijksoverheid, die door de corporaties wordt uitgekeerd. De corporaties krijgen hier een subsidie voor. De subsidieregeling van de Rijksoverheid trad op 10 juli 2021 in werking. Vanaf die datum kunnen corporaties de subsidie aanvragen.

Vergoedingen voor huurders bij versterking

Vergoedingen voor huurders bij versterking

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de Rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt bovenop ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken.

Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben recht op vergoedingen voor:

 • Gebruik van nutsvoorziening en internet

 • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder

 • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting

 • Huurders kunnen de verhuizing kosteloos door Groninger Huis laten uitvoeren.

De klantadviseur bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.

Vragen?
Huurders kunnen met vragen terecht bij de klantadviseur die hen begeleidt.

Eenmalige tegemoetkoming achteraf

Eenmalige tegemoetkoming achteraf

Kreeg u tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken met versterkingsmaatregelen aan uw huurwoning? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming achteraf.  

Deze huurders ontvangen een basisvergoeding van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals zelf aangebrachte voorzieningen. Daarnaast krijgen huurders die zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet een vergoeding van € 45,- per week voor de periode dat een huurder in een tijdelijke woning heeft gewoond. Het gaat om een tegemoetkoming.

Vragen?
De regeling wordt uitgevoerd door de NCG. Voor vragen kunt u contact opnemen met hen via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via (088) 041 44 77.

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Met ingang van 16 mei 2022 kunnen huurders als hun huis wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingsproblematiek een vergoeding aanvragen voor zogenaamde zelf aangebrachte voorzieningen. Dat viel op 12 mei 2022 te lezen in een bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de staatscourant.

De vergoeding maakt deel uit van de afspraken die woningcorporaties en het rijk op 1 oktober 20202 maakten over het gelijktrekken van vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren.

U kunt deze vergoeding aanvragen bij NCG. Kijk op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV voor meer informatie.

Veel gevraagd over Aardbevingen

Als ik in mijn woning aardbevingsschade heb, krijg ik dan ook een schadevergoeding?

Algemeen

U kunt een onkostenvergoeding krijgen als in uw woning aardbevingsschade is vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Ik heb scheuren in de woning. Ik denk dat dit door een aardbeving komt. Bij wie meld ik dit?

Algemeen

U kunt dit schriftelijk bij ons melden via het aardbevingsschadeformulier.

Mijn vraag over aardbevingen staat er niet bij, wat nu?

Algemeen

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het contactformulier.

Hoe lang duurt de afhandeling van de aardbevingsschade?

Algemeen

Dit hangt af van de organisatie die de schade herstelt. Na de inspectie van de schade duurt het zeker een aantal maanden voordat de schade hersteld wordt.

Ik denk dat ik aardbevingsschade in mijn woning heb. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt aardbevingsschade bij ons melden. Klik aardbevingsschadeformulier om aardbevingsschade bij ons te melden.

Komt mijn woning in aanmerking voor het versterken in verband met aardbevingen?

Algemeen

Dit verschilt per woning en hangt af van waar uw woning staat in het aardbevingsgebied. Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen hebt via het contactformulier.

Krijg ik een vergoeding voor de waardedaling van mijn woning?

Algemeen

 • Huurders die recht hebben op 750 euro, vanwege waardedaling van hun woning, ontvangen hier na de zomer een brief over van Groninger Huis;
 • Groninger Huis krijgt het geld van het Ministerie van Economische Zaken. Dit gebeurt in het najaar van 2024;
 • Daarna wordt het geld naar de huurders, die er recht op hebben, overgemaakt;

Heeft u al eerder 750 euro ontvangen uit deze regeling, dan ontvangt u het niet nog een keer.

Ik heb aardbevingsschade. Mag ik ondertussen verder klussen in de woning?

Algemeen

U mag klussen in uw woning. We adviseren u wel om te wachten met behang en sauswerk tot de schade gerepareerd is.

Is mijn huis onveilig geworden door de aardbevingen?

Algemeen

Bij scheuren is uw woning in principe niet onveilig. Als u twijfelt neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Is er vervangende woonruimte beschikbaar als mijn woning versterkt wordt?

Algemeen

Groninger Huis regelt vervangende woonruimte voor u als uw woning versterkt wordt.

Krijg ik subsidie voor energiebesparende maatregelen?

Algemeen

Nee, u als huurder krijgt geen subsidie. Alleen particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen.

Moet ik zelf foto's van de aardbevingsschade maken?

Algemeen

U hoeft geen foto's te maken. De inspecteur die de schade in de woning opneemt maakt zelf foto's.

Aardbevingsschade melden

Denkt u dat uw huis aardbevingsschade heeft? Meld het altijd bij ons! Ook als u niet zeker weet of de scheuren door een aardbeving komen.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk werk en overlast hebt van het melden en herstellen. Wij regelen de melding. IMG inspecteert de schade en maakt een rapport. De aannemer ­herstelt de aardbevingsschade en laat alles ook weer netjes achter. Alleen als het aardbevingsschade blijkt te zijn, krijgt u een overlast­vergoeding van €685,-.

Stappenplan aardbevingsschade melden

Stap 1: Meld de schade

Meld de schade bij Groninger Huis via onderstaande knop:

Aardbevingsschade melden

Stap 2: Schaderapport

Wij zetten uw melding door naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Een medewerker van IMG maakt een afspraak met u om de schade te bekijken. Tijdens dit bezoek maakt de medewerker foto’s en daarna een schaderapport. Het kan een paar maanden tot een half jaar duren voordat IMG langskomt.

Stap 3: Beoordeling schade

Op basis van het schaderapport bekijkt IMG of de schade door een aardbeving komt of dat er een andere oorzaak is. Deze conclusie en het schaderapport stuurt IMG naar Groninger Huis.

Stap 4: Groninger Huis informeert u over het schaderapport

Geeft IMG aan dat het geen aardbevingsschade is? Dan bespreken wij met u wat we aan de schade kunnen doen. U heeft dan geen recht op de overlastvergoeding van IMG.
Is er wel sprake van aardbevingsschade? Dan volgt stap 5.

Stap 5: Schadeherstel aardbevingsschade

De aannemer neemt telefonisch contact op om de aardbevingsschade te herstellen. Aan de hand van het rapport (dat bij stap 2 is gemaakt) herstelt de aannemer de schade. 

Stap 6: Vergoeding kosten

Groninger Huis keert de overlastvergoeding aan u uit nadat de schade is hersteld. Heeft u nog meer kosten gemaakt, bijvoorbeeld inkomstenderving? Dan kunt u hiervoor een vergoeding 'bijkomende kosten' aanvragen bij IMG via www.schadedoormijnbouw.nl.

Aanvragen vergoeding 'bijkomende kosten'