Klacht melden

Klacht melden

Wanneer u ergens ontevreden over bent, horen we dat graag. Iedere klacht zien wij als een gratis advies om onze dienstverlening te verbeteren. Wel verwachten wij dat u deze klacht op een fatsoenlijke manier met ons deelt. Wij behandelen u met respect en verwachten omgekeerd ook dat u onze medewerkers respectvol behandelt. 

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat wij een probleem niet goed hebben opgelost of u bent het niet eens met onze beslissing. U kunt met uw vragen en opmerkingen allereerst terecht bij medewerkers van Groninger Huis. Zij zullen er alles aan doen om het probleem alsnog op te lossen.

Ik ben ontevreden, wat kan ik doen?

Hoe kan ik een klacht melden?

Hoe kan ik een klacht melden?

Mocht u een klacht willen melden, dan vragen wij u dit schriftelijk te doen. Dit kan via mail of in uw Mijn Groninger Huis account. Maar u kunt ook het klachtenformulier gebruiken of een brief sturen naar:

Woonstichting Groninger Huis
Antwoordnummer 1 (postzegel is niet nodig)
9600 VB Hoogezand

Binnen twee werkdagen ontvangt u dan een ontvangstbevestiging waarin ook de verdere afhandeling van uw klacht staat omschreven.

Ik heb een klacht ingediend, hoe nu verder?

Ik heb een klacht ingediend, hoe nu verder?

Uiterlijk drie werkdagen later nemen wij contact met u op. We bespreken dan met u hoe we de klacht kunnen oplossen. Als dat kan, doen we dat meteen. Als dat niet kan, maken we afspraken met u over het vervolg. Binnen vijf werkdagen ontvangt u dan een brief waarin die afspraken zijn vastgelegd. Daarna houden wij u op de hoogte van het verloop.

Zodra de klacht is verholpen, ontvangt u een brief met een formulier. Op dat formulier kunt u aankruisen of de klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Het formulier ontvangen wij graag van u terug. Dan kunnen er later geen misverstanden over ontstaan.

Wij hopen uiteraard dat uw klacht dan is afgehandeld. Als u niet tevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur-bestuurder van Groninger Huis. Binnen veertien dagen ontvangt u daarop een schriftelijke reactie. Vrijwel altijd leidt dat alsnog tot oplossing van het probleem.

Wat als we er samen niet uitkomen?

Wat als we er samen niet uitkomen?

Als u er echt niet uitkomt met Groninger Huis is er sprake van een geschil. U kunt dan uw klacht voorleggen aan de externe onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie beoordeelt uw klacht en de manier waarop Groninger Huis die heeft afgehandeld. 

Onafhankelijke externe geschillencommissie

Als de geschillencommissie uw klacht ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie vertelt u vervolgens hoe en binnen welke termijn uw klacht wordt behandeld. De commissie kan u uitnodigen om uw klacht mondeling toe te lichten. U kunt daar zelf ook om vragen. De commissie kan ook medewerkers van Groninger Huis uitnodigen om hun visie op de zaak te geven.

Nadat de zitting is geweest besluit de commissie of uw klacht gegrond is of niet. Daarna brengt de commissie een advies uit aan Groninger Huis. U krijgt hiervan een afschrift. Meestal zal Groninger Huis het advies van de geschillencommissie opvolgen. Groninger Huis mag alleen van het advies afwijken als ze dit voldoende kan motiveren.

Een geschil schriftelijk voorleggen

De externe geschillencommissie behandelt alleen geschillen als u uw klacht eerst heeft voorgelegd aan de directeur-bestuurder en heeft aangegeven niet tevreden te zijn over de afhandeling. Daarna kunt u schriftelijk (per brief of e-mail) uw klacht indienen bij:

Gezamenlijke Geschillencommissie voor Midden-Groningen
Postbus 9
9520 AA Nieuw-Buinen

Vermeld daarbij altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht en geschil met Groninger Huis;
  • wanneer en hoe u de klacht bij Groninger Huis hebt gemeld (mondeling, per telefoon, e-mail of brief).
  • Stuur ook een kopie van relevante brieven, e-mails en andere stukken mee met uw verzoek.

Ik heb de geschillencommissie benaderd, wat gebeurt er nu?

Ik heb de geschillencommissie benaderd, wat gebeurt er nu?

U krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen schriftelijk bericht van ontvangst van de klacht, een beschrijving van het geschil en een uitleg van de procedure. Soms vraagt de commissie u eerst nog extra informatie om te beoordelen of zij uw geschil in behandeling kan nemen.

De commissie informeert u ook over de wijze waarop en de termijn waarbinnen zij uw klacht zal behandelen. Zo mogelijk meldt zij u de datum waarop zij uw klacht behandelt.

Hoor en wederhoor

Neemt de Geschillencommissie uw verzoek in behandeling, dan vraagt zij eerst Groninger Huis om een schriftelijke reactie. Daarna zal de commissie u en de corporatie in de meeste gevallen uitnodigen om de situatie toe te lichten. Die uitnodiging ontvangt u uiterlijk één week voor de vergadering.

Krijgt u geen uitnodiging voor een mondelinge toelichting? Dan kunt u de commissie daar speciaal om verzoeken. U kunt de commissie ook vragen getuigen te horen die uw klacht kunnen bevestigen. Ook de commissie kan getuigen oproepen.

De vergadering van de geschillencommissie is niet openbaar. U kunt dus geen journalist meenemen naar de zitting. Wel mag u zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger.

De uitspraak

Na de zitting brengt de commissie een gekwalificeerd advies uit aan Groninger Huis. Dit houdt in dat de corporatie slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van het advies mag afwijken en dit ook schriftelijk moet motiveren. Groninger Huis moet uiterlijk twee maanden na ontvangst van uw brief door de geschillencommissie haar beslissing schriftelijk aan u laten weten. Deze termijn kan eenmalig met twee maanden worden verlengd.

Als u niet tevreden bent

Hopelijk bent u tevreden over de afhandeling van de geschillencommissie en is de zaak afgedaan. Bent u niet tevreden? Dan kunt u de rechter inschakelen. Maar doe dit niet zomaar. Een rechtszaak is duur en tijdrovend. Wij raden u daarom aan altijd eerst gratis juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket via 0900 8020 (€ 0,10 p/m). Het loket is elke werkdag bereikbaar van 9.00 - 20.00 uur. 

Post- en bezoekadres Juridisch Loket Groningen
Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen

Ook de Landelijke Organisatie 'Sociaal Raadslieden' weet alles over wetten en regels die voor u als huurder belangrijk zijn. Ze weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op heeft. Hulp van 'Sociaal Raadslieden' kost u geen geld.

Contactgegevens Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening
H. Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
Telefoon: (050) 312 61 23

Ik ben het niet met de servicekosten en/of de huurprijs, wat kan ik doen?

Ik ben het niet met de servicekosten en/of de huurprijs, wat kan ik doen?

Als u het met Groninger Huis niet eens kunt worden over de servicekosten of de huurprijs, dan kunt u dit voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke overheidsorganisatie. Deze is samengesteld uit een voorzitter en leden afkomstig van huurdersorganisaties en verhuurdersorganisaties.

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Als u de Huurcommissie inschakelt, moet u rekening houden met kosten (leges). Meer informatie vindt u op de website www.huurcommissie.nl of bel 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur.

Bent u niet tevreden over de uitspraak van de huurcommissie? Dan kunt u de rechter inschakelen. Maar doe dit niet zomaar. Een rechtszaak is duur en tijdrovend. Wij raden u daarom aan altijd eerst gratis juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket via 0900 8020 (€ 0,10 p/m). Het loket is elke werkdag bereikbaar van 9.00 - 20.00 uur. 

Post- en bezoekadres Juridisch Loket Groningen
Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen

Ook de Landelijke Organisatie 'Sociaal Raadslieden' weet alles over wetten en regels die voor u als huurder belangrijk zijn. Ze weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op heeft. Hulp van 'Sociaal Raadslieden' kost u geen geld.

Contactgegevens Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening
H. Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
Telefoon: (050) 312 61 23

Veel gevraagd over Klacht melden

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt uw klacht melden via ons contactformulier.

Wat is jullie klachtenprocedure?

Algemeen

Klachten over ons meldt u schriftelijk bij ons secretariaat via het klachtenformulier of via het contactformulier. Nadat u de klacht heeft gemeld, neemt de collega die uw klacht behandelt, binnen 3 werkdagen contact met u op.

Ik heb een klacht over een reparatie die niet goed is uitgevoerd. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt uw klacht melden via het of via het contactformulier.

Ik heb een klacht over planmatig (groot) onderhoud in mijn woning. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt uw klacht melden via het of via het contactformulier.

Ik heb een klacht over een medewerker van jullie organisatie. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt uw klacht melden via het of via het contactformulier.

Ik ben niet tevreden over het groenonderhoud in mijn straat of rondom het woongebouw. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

U kunt uw klacht bij ons melden via ons contactformulier.