Jaarverslag 2016

"Groei door samenwerking" is de titel van ons jaarverslag 2016.

De aardbevingsproblematiek, waarmee we in Groningen sinds enige tijd worden geconfronteerd, heeft nog steeds de volle aandacht. Deze problematiek heeft een ingrijpend effect op het maatschappelijk leven en de sociaal economische situatie in onze provincie.

In voorafgaande jaarverslagen hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vergrijzing, ontgroening en krimp van de bevolking in Noord en Noordoost Groningen. Onze inzet daarbij was en is nog steeds het leveren van structurele en constructieve bijdragen aan het behoud en het versterken van een passend en kwalitatief goed woningaanbod voor onze klanten en aan vitale en leefbare dorpen in ons werkgebied. We zijn daarvoor op diverse terreinen het overleg en samenwerkingsverbanden met onze partners aangegaan om de inspanningen op het terrein van wonen en leefbaarheid te bundelen en daaruit het optimale resultaat te halen.

Tegelijkertijd blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze volkshuisvestelijke positie te versterken en onze slagkracht te vergroten. We zien ons daartoe ook min of meer genoodzaakt als gevolg van de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015.

Groninger Huis heeft een intensief fusietraject afgerond en heeft daarbij tevens ‘de winkel draaiende gehouden’. Hiermee hebben we het fundament gelegd om onze volkshuisvestelijke positie te versterken, ook straks in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Kortom: een solide basis gelegd voor de toekomst en voor het realiseren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen in ons werkgebied.