Disclaimer

Onze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook doet Groninger Huis haar uiterste best om de website actueel te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op de site niet juist of niet volledig is. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke bepalingen. U stemt er in het bijzonder mee in niet de activiteiten uit te voeren die in deze gebruiksvoorwaarden zijn verboden.

Gebruiksvoorwaarden

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Groninger Huis en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groninger Huis.

Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan Groninger Huis stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Groninger Huis daar op grond van de wet of voor de uitvoering van de huurovereenkomst verplicht/noodzakelijk is. Het gebruik van enig geautomatiseerd systeem of software om gegevens te extraheren uit deze website voor weergave op een andere website ('screen scraping’) is uitdrukkelijk verboden. Daarnaast mag de website niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Groninger Huis worden gebruikt om op commerciële basis gegevens over het woningaanbod te verstrekken aan anderen.